Billy Byrne's,

(@BillyByrnes)

39 John Street Upper, Highhays, Kilkenny, R95 K091, Ireland